تبلیغات در دوران بحران؛ یک استراتژی تهاجمی

اولین چیزی که به ذهن صاحب کالا یا خدمات می رسد حذف بودجه تبلیغات در دوران بحران اقتصادی است، اما آیا این بهترین راه است؟ آیا دوران بحران به معنای واقعی رخ داده است؟ رکود اقتصادی با مفهومی که در دنیا اتفاق می‌افتد با گونه‌ایی که در…